Search form

Lúkas 12:29

29Bǎkɛ́ sɔŋɔri yɛ batɨ̌ yɛka bɛbhɛp ɛ̌ti ɛnyɨŋ mɛ́nyiɛ nɛ ɛ̌ti ɛnyɨŋ mɛnyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index