Search form

Lúkas 12:3

3Ndu ɛchi nɔ, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎrɛ́mɛ́ ansɛm ansɛm, chɔŋ bo mangok yɔ kpoŋoroŋ. Nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghati bǎrǔ bho ansɛm ansɛm chɔŋ bo mánte amfay bɛkɛt mámbɨk bɛ bo mángók.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index