Search form

Lúkas 12:30

30Bǒ mmɨk bákòŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn kɛ dɨŋɨ́ ka bɛ Ɛtayɛka arɨŋɨ bɛ bǎbhɔŋ bɛbhɔŋ bɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index