Search form

Lúkas 12:32

Ɛnyɨŋ Yesu átɔ́ŋɔ́ ɛ̌ti kɛfɔ̌ mmɨk

(Mt 6.19-21)

32“Bɔ̌bha, bǎkɛ́ chay, yɛ̌ndu bǎchi nkwɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ abhɨkɨ ya. Mandɛm abhɔŋ maŋák bɛchyɛ be akɔrɛ ndǔ kɛfɔ ɛki.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index