Search form

Lúkas 12:33

33Tí ká mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ mǎnchyɛ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho. Bɔ́ŋ ká bɔ̌bɛbhǎ-nkap abhɛn bápú chɔŋɔ bɛ nkáp anɛm. Bʉrɛ́ ká kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ ɛkɛka amfay. Arɛ́, kɔ́ kɛ́bhak mpoknkɛm. Yɛ̌ ngɛ́p apu kway bɛghɛp ɛnyɨŋ arɛ, nɛ kɛngɔk apú chwe ánchɔŋti yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index