Search form

Lúkas 12:36

36Bák ká mbɔ bɔ̌-bɛtok abhɛn mánòŋ bɛ chi-bɛtɨk awap amfu ndǔ ɛpǎ nɛbhay ɛnɛ yi árɔ́ŋɔ́ arɛ ampɛtnsɛm bɛ mánɛ́nɛ́ mbǐnywɔp ntá yi tɛ́mté, mpok yi átwɔ́ ádɛ́bhɛ́ nɛkok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index