Search form

Lúkas 12:37

37Chɔŋ ɛndɨ ɛncha ntá bo abhɛn bábhak pě mpok ɛtayap átwɔ́! Tɛtɛp nchí ghati bhe bɛ mpok yi atwɔ, ǎghati bhɔ manchɔkɔ amɨk, anchóŋ ndɛn ɛyi, ansɔt nɛnyíɛ́ anchyɛ bhɔ manyíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index