Search form

Lúkas 12:38

38Yɛ̌ antwɔ́ chí nɛ nɛ́ntɨ́ bhiti, yɛ̌ chí mpok nkɔk ɛ́kòk, kɛ antɛmɛri bhɔ pě, ɛ́rɨ ɛncha ntá bǒ bɛtok bhɔ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index