Search form

Lúkas 12:39

39Dɨŋɨ́ ká bɛ mbɔ mbɔŋɔ́kɛt ǎrɨŋɨ nɛŋɔkɔ́ nywɔp ɛnɛn ngɛ́p átwɔ̀, mbʉ apú rɔ mándak ɛkɛt ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index