Search form

Lúkas 12:4

Mmu abhɔŋ bɛ́cháy chi Mandɛm

(Mt 10.28-31, 12.32, 10.19-20)

4“Mamʉrɛ bha, nchí ghati bhe bɛ, bǎkɛ́ cháy bǒ mmɨk. Bǎkway bɛway chi mmʉɛt nkwǎ kɛ bápu kway bɛku ɛnyɨŋ ɛchak ɛnɛ ɛbɛbhɛ ɛcha ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index