Search form

Lúkas 12:40

40Bě nkwɔ bǎbhɔŋ bɛtoŋti mmʉɛt Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm átwɔ̀ chɔŋ chi ndǔ mpok anɛ bábhɨ́kɨ́ kaysi bɛ yi ǎtwɔ̀.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index