Search form

Lúkas 12:41

Mmɔ̌ bɛtok anɛ achi tɛtɛp

(Mt 24.45-51)

41Píta abhɛ́p Yesu bɛ, “Acha, ɔtɛ̌m nɛkay ɛnɛn chí ntá yɛsɛ kɛ chi ntá bo mankɛm?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index