Search form

Lúkas 12:42

42Acha akɛmɛ yi bɛ, “Mmǔ bɛtok anɛ achi tɛtɛp nɛ ndɨŋɨndak chí anɛ? Chí anɛ chi-bɛtɨk ywi áchyɛ́ yi bɛtaŋ bɛ anjɨŋɨ nɔkɔ batɨ̌ bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn bachi amɛm ɛfo yi, anchyɛ nɔkɔ bhɔ awap ákɔrɛ nɛnyíɛ́ ndǔ mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index