Search form

Lúkas 12:43

43Chɔŋ ɛndɨ ɛncha ntá mǔbɛtok wu anɛ chi-bɛtɨk ywi átwɔ antɛmɛri yi ndu ákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ baghati yi ankʉ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index