Search form

Lúkas 12:44

44Nchí ghati bhe bɛ, mbák nkʉbɛtɨk wu ákʉ nɔ chi-bɛtɨk ywi ǎchyɛ yi bɛtaŋ amfǎy mɛnyɨŋ ɛbhí mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index