Search form

Lúkas 12:45

45Kɛ mbák mǔbɛtok arɛm bɛ, chi-bɛtɨk awa ǎtat bɛ́twɔ, ambo bɛdɛn bɔ̌-bɛtok bachak, abhɛn baghɔrɛ́ nɛ abhɛn babhakanɛm, nɛ ambo mɛ́nyiɛ, anyu nɔkɔ, kpát mmɛm ánkɛm yi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index