Search form

Lúkas 12:46

46chi-bɛtɨk ywi ǎtwɔ̀ ndǔ nywɔp ɛnɛn mǔbɛtok abhɨkɨ kaysi bɛ yí ǎtwɔ̀ nɛ ndǔ nɛŋɔkɔ́ nywɔp ɛnɛn mǔbɛtok wu abhɨkɨ rɨŋɨ. Antɛmsi yi, amfyɛ yi nɛbhʉɛt anɛ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko Mandɛm bachi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index