Search form

Lúkas 12:47

47Nɛ mǔbɛtok anɛ árɨ́ŋɨ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ chi-bɛtɨk áyàŋ yi ankʉ, kɛ yi kɛ toŋti mmʉɛt ankʉ mbɔ ɛnyu ɛ́yaŋ, bátɛmsi chɔŋ yi sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index