Search form

Lúkas 12:48

48Kɛ anɛ ábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ chi-bɛtɨk áyàŋ yi ankʉ, mbák akʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́yàŋ mantɛmsi yi, báchyɛ yi chi mandú ntɛmsi. Bábhɛp tontó ntá mmu anɛ báchyɛ́ yi tontó. Nɛ báfyɛ amɨ́k tontó ntá mmu anɛ báfyɛ́ bɛyǎ mɛnyɨŋ amɔ́ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index