Search form

Lúkas 12:49

Yesu arɛm bɛ yi atwɔ nɛ ákɔ́rɛ́

(Mt 10.34-36)

49Yesu apɛt arɛm bɛ, “Ntwɔ bɛgʉɛp chi ngó fá amɨk. Mbɔ ánaŋ akɛm, mbʉ nkɔŋ tontó!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index