Search form

Lúkas 12:5

5Ghók ká mmu anɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛ́chay. Cháy ka mmu anɛ ákway bɛway mmʉɛt yɛka, nɛ ankwáy mɛmɛsɛ be amɛm nɛpǐngo!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index