Search form

Lúkas 12:50

50Chɔŋ mámfyɛ́ mɛ ndǔ ɛsɔŋɔri mbɔ mmǔ anɛ báfyɛ́ yi anyɛ́n ndǔ mpok anɛ bájwìti yi. Ntɨ nɛ́pú pɔp mɛ amɛm tɛ ɛsɔŋɔri ɛnɛ ɛ́ntwɔ ɛmfʉɛt!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index