Search form

Lúkas 12:51

51Bǎkáysí bɛ́ ntwɔ fá amɨk chi bɛkʉ bo mámbák ndu kpák nɛ batɨ kɛ? Ǎe, ntwɔ chí nɛ akɔrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index