Search form

Lúkas 12:52

52Bɛ́bhó nɛ́nɛ, yɛ̌ntɨkɨ ɛkɛt ɛnɛ́ bo bachi arɛ bati atay, chɔŋ ákɔ́rɛ́ ámbak nɛntɨ nap. Bati arat kɛka abhɛn bati apay. Bati apay kɛka abhɛn bati arat.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index