Search form

Lúkas 12:53

53Ákɔ́rɛ́ ábhak chɔŋ ɛnyunɛ́ chi ápap mɔ́ywi anɛ mbakanɛm, mmɔ̌ anɛ mbakanɛm ampap ɛtayi, nnɔ ampap mɔ́ywi anɛ ngɔrɛ́, mɔ́ywi anɛ ngɔrɛ́ ampap nnɔ. Nnɔnɛ́m ampap ngɔrɛ́ mɔ́ywi, ngɔrɛ́ ampap nnɔnɛ́m ɛ́ywi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index