Search form

Lúkas 12:54

Mmu abhɔŋ bɛrɨŋɨ mpok

(Mt 16.2, 3)

54Yesu arɛm yɛ ntá ngɛ́mtay bho abhɛn bachi arɛ bɛ, “Mǎnáŋ mǎngɔ́ nɛbu ndǔ nɛ́gírí ndǔ ɛbhě nɛbu ɛnɛ mmok ánɛm arɛ, bǎrɛm bɛ ‘Manyiɛp átwɔ kwɛn’; nɛ ɛ́mbak ɛnyu yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index