Search form

Lúkas 12:55

55Nɛ mǎnáŋ mǎngɔ nɛbháŋ ndu nɛbho bɛkwɛn, bǎrɛm bɛ, ‘Ɛnɛm ɛ́twɔ̀’; nɛ ɛ́mbak ɛnyu yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index