Search form

Lúkas 12:56

56Bě bǒ bɛtabha! Bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ́yɨ́ŋɨ nɛbu mǎndɛm mbák manyiɛp ǎkwɛn chɔŋ, nɛ mbák apu kwɛn. Ndaká yí bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ákʉ̀ ndǔ mpokó-nɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index