Search form

Lúkas 12:57

Pɛtnsɛm ndǔ ɛkɔŋ nɛ mǔmpap ywɛ

(Mt 5.25, 26)

57“Ndak yí bě babhɔŋ bapú kway bɛrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi chak bɛ mmu ankʉ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index