Search form

Lúkas 12:58

58Mbák ɔbhɔ̌ŋ ndak nɛ mmu nɛ yi ákʉ́ manyé nɛ wɔ, ɔ̌kʉ yi? Ɔ́bhɔ̌ŋ bɛ́ghɔ bɛ ndaka wu ámay ansɛm ɛnɛ́ bǎbhɨ́kɨ́ rɔŋ ndu acha manyé. Mbák ɔ́nká yi ansɔt wɔ ambɨ ndǔ manyé, ntaŋá manyé ǎchyɛ̀ wɔ ntá bo mbɨ̌ŋ nkú nɛ bɔ mámfe wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index