Search form

Lúkas 12:6

6Pú mmu akway bɛku bɔ̌kɛnɛn batay nɛ nkáp anɛ apu yɛ̌nyɨŋ? Yɛ̌ nɔ, Mandɛm apú ghɔkɔntɨk yɛ̌ amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index