Search form

Lúkas 12:7

7Kɛ ná nɛ be? Mandɛm arɨ́ŋɨ́ yɛ̌ chí mpǎy bɛkaká ɛmɛnɛ ɛbhɛn bɛ́chí yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka anti. Bǎkɛ́ chay yɛ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ bo bakway bɛkʉ bhe. Bɛsí Mandɛm, yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka abhɔŋ mɛnwɔp tontó achá ngɛ́mtáy kɛnɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index