Search form

Lúkas 12:8

Bo abhɛn bachi bǒ-Yesu

(Mt 10.32, 33; 12.32; 10.19, 20)

8“Nchí ghati yɛ be bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ árɛ̀m kpoŋoroŋ bɛsí bǒ mmɨk bɛ yi achi mmu wa, chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ndɛm bɛsí bɔángɛl Mandɛm ndǔ nywɔp manyé bɛ mmu wu achi awa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index