Search form

Lúkas 12:9

9Kɛ mmu anɛ ataŋa kpoŋoroŋ bɛsí bho bɛ apu mmu wa, chɔŋ mɛnkwɔ ntaŋa bɛsí bɔángɛl Mandɛm bɛ yi apu mmu wa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index