Search form

Lúkas 13

Tɨ́k ká nsɛm ndǔ bɛbʉ́

1Nkúbhɛ́ mpok yɔ, mbɔk bho abhɛn bachi arɛ́, bátɛ́mɛ Yesu ɛ̌ti bo Galili abhɛn Páílet akʉ baway mpok báchyɛ̀ akap ntá Mandɛm. 2Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎkáysí bɛ bo Galili bhɔ bákʉ́ nyaka bɛbʉ́ bacha bǒ ɛtɔk Gálili bachak kɛ? 3Nɔ́ bhɔ! Dɔ̌ ngati be bɛ, mbák bǎbhɨkɨ tɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka, chɔŋ be mankɛm mǎngu mbɔ bhɔ. 4Ná nɛ bǒ batí nɛku-nɛ-arat abhɛn ɛkɛrɛ́mfáy ɛnɛ ɛchi nɛpak ɛ̌ntɨ́ŋnyɛn Sílom ɛ́kwɛ́nɛ́ ɛ́wáy? Bǎkáysí bɛ́ ɛfákárí nyaka nɛ bhɔ ɛnyu yɔ chí ndu bákʉ́ bɛbʉ́ bacha bo bachak abhɛn bachi ɛtɔk Yerúsalɛm yɔ kɛ? 5Nɔ́ bhɔ! Nchí ghati be bɛ, mbák bǎbhɨ́kɨ́ tɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka, chɔŋ bě mankɛm mǎngu mbɔ bhɔ.”

Yesu atɛ́m nɛkǎy ɛnɔk ɛnɛ ɛpu nyu kɛpɛm

6Yesu atɛ́m yɛ bhɔ nɛkay ɛnɛn bɛ, “Mmu amɔt apɨ nyaka ɛnɔk ɛnɛ babhɨŋɨ bɛ́ *fig amɛm nkɨ ywi. Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ mɛ́nyu kɛpɛm, are kɔ ambyo nɔkɔ mbák ɛ́nyu kɛpɛm, kɛ akɛ ghɔ́ yɛ̌nyɨŋ. 7Aghati mmu anɛ ákʉ̀ bɛtɨk amɛm nkɨ wu bɛ ‘Yɨŋɨ́, ndǔ mamiɛ́ árát nchí twɔ bɛyaŋ kɛpɛm ndǔ ɛnɔk ɛnɛ, kɛ mpu ghɔ yɛ̌nyɨŋ. Kpɔ́t yɔ́ gʉ́ɛ́p amɨk! Ɛ́kʉ̀ kpɨ́k yi fá téé, ɛ́nchɛt nɔkɔ mmɨk ndɛ́ndɛm?’ 8Nkʉ bɛtɨk wu akɛmɛ yi bɛ, ‘Ɛta, dɔ̌ ɛ́mpɛ́t ɛmbak ndǔ mmíɛ́ ɛnɛn nkwɔ. Chɔŋ ntɛ́m nnɛt ywi ngabhɛri, mfyɛ́ ntɔbhɛ́-píɔ. 9Nɛ mbák ɛ́nyu kɛpɛm mmíɛ́ mbúrɛ́ ɛ́ndɨ, kɛ mbák ɛ́bhɨ́kɨ́ nyu kɛpɛm, ɔ̌kwáy bɛghati mɛ mkpɔt yɔ ngʉɛp amɨk.’”

Yesu abú ngɔrɛ́ anɛ ábhɛ́ntí ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt

10Ɛwak nɛywɛ̌mʉɛt bo Israɛl, Yesu áre tɔŋ bo amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyap. 11Ngɔrɛ́ amɔt abhak arɛ́ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́kʉ́ yi ápɛ́nɛ́ ndǔ mamiɛ́ nɛku-nɛ-arat, yí kɛpɛrɛ kway bɛkɔ chak. 12Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi, abhɨŋɨ yí arɛm bɛ, “Mmá, nɛme ɛnɛ nɛ́may.” 13Atɔk yi nɛ amɔ. Tɛ́mte wu, anyabhɛ mmʉɛt téé, abho bɛbɨti Mandɛm.

14Mǔnti ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu akʉ mɔ́ngɔrɛ́ wu ataŋ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnap, abé ntɨ, abho bɛrɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ ntá bo abhɛn bachi arɛ bɛ, “Sɛ́bhɔŋ manywɔp átándat ndǔ bɛ́kʉ bɛtɨk. Mmu ámbɔ́ŋ nɛme, ántwɔ́ chí amɛm manywɔp ayɔ bɛ mámbú yi. Ɛ́kɛ́pɛrɛ bhak chi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.” 15Yesu Acha akɛmɛ yɛ yi bɛ, “Bě bǒ bɛtabha! Ntɨkɨ mmǔ ywɛka ápú kaŋari yɛ chí mpɔŋ yi, yɛ̌ chi mpɔŋɔ batu yi ándɔ́k anchyɛ yɔ́ manyiɛp ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt? 16Ná nɛ ngɔrɛ́ nɛ, mmɔ́ Ábraham + anɛ Satan ágwɔ́rɛ́ ndǔ mamiɛ́ nɛku nɛ arat. Ɛ́chí ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ bɛfɛrɛ yi ndǔ ɛsɔŋɔri ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt kɛ?” 17Nɛrɛm Yesu árɛ́mɛ́ nɔ, ntíánwɔ́p akɛm bǒmpap abhi mankɛm. Kɛ bɛyǎ bo bábhɔ́ŋ maŋák bɛ yi ǎkʉ̀ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bhɔ mɛnkɛm.

Yesu atɛ́m nɛkǎy sɛpɛm mɔ́nɔk anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ mɔ́stat

(Mt 13.31; Mk 4.30-32)

18Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu arɛm yɛ bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm kɛ́chí mbɔ yi? Chɔŋ njɛnti kɔ nɛ yí? 19Kɛfɔ Mandɛm fá amɨk kɛ́chi mbɔ mɔ́sɛpɛm anɛ ɛ́nɔk ɛnɛ́ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́stat, anɛ bápɨ́ amɛm nkɨ, sɛ́chák, sɛ́gó, sɛ́rɔ́p ɛnɔk ɛnɛ kɛnɛn kɛ́twɔ̀ kɛ́nte manyay ndǔ batáp ayi.”

Yesu atɛ́m nɛkǎy yís

(Mt 13.33)

20Yesu apɛt arɛm bɛ, “Chɔŋ mpɛt njɛnti Kɛfɔ Mandɛm nɛ yi? 21Kɛchi mbɔ yís anɛ ngɔrɛ́ ásɔ́rɛ́ achɛm nɛ nchán fláwa ɛ́rát. Mandu yís wu akʉ fláwa nkɛm amwɔt, kpát ajwi amɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi achi arɛ́.”

Mbi mábhɛ́rí kɛ achi mbǐ nɛpɛ́m

(Mt 7.13, 14, 21-23)

22Ɛnɛ́ Yesu árɔ̀ŋ Yerúsalɛm, are te ndǔ bɛtɔk bɛgho nɛ bɔ̌bɛtɔk antɔŋ nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm. 23Mmǔ amɔt abhɛp yi bɛ, “Acha, chɔŋ Mandɛm ampɛmɛ chi bǎru bho?” Yesu arɛm ntá yap bɛ, 24“Nu ka bɛ́fʉɛ́t ndǔ nyǔbhá anɛ áchí mábhɛ́rí. Nchí ghati bhe bɛ bɛyǎ bho báyàŋ chɔŋ bɛfʉɛt manchwe kɛ bápú bhɔŋ mbi. 25Mbɔŋɔ́kɛt ánáŋ chɔŋ amfate antiɛp mbǐnywɔp, bǎte nɛfí mǎndɛp nɔkɔ nɛkok nɛ mǎnɨk nɔkɔ mmʉɛt bɛ, ‘Acha, nɛnɛ́ bhɛsɛ mbǐnywɔp.’ Kɛ mbɔŋɔ́kɛt ankɛmɛ chí bɛ, ‘Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ bhe nɛ yɛ̌ chí ɛbhak ɛnɛ bǎfú.’ 26Mǎmbo yɛ bɛrɛm bɛ, ‘Pú sɛ́chɔkɔ nyaka nɛbhʉɛt amɔt sɛ́nyíɛ́, nɛ sɛnyu nɛ wɔ? Nɛ ɔtɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm bɛtɔk ɛbhɛsɛ?’ 27Kɛ ákɛmɛ bhe chi bɛ, ‘Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ bhe nɛ yɛ̌ chi ɛbhak ɛnɛ bǎfú. Fǎ ká mɛ bɛsí, bě bakʉ̌ bɛbʉ́ mankɛm!’ 28Arɛ́, chɔŋ mǎndi kɛbhɔ nɛ mǎmbak ndǔ nɛnyiɛ ámɛ́n mpok bǎghɔ Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mankɛm chɔkɔ ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ kɛfɔ̌ Mandɛm, ɛnɛ́ bátiɛ́bhɛ́ be nɛfí. 29Chɔŋ bo mámfu mbɨ nɛ nsɛm, ɛbhě awɔ́nɛm nɛ awɔ́ghɔ, mánchɔkɔ mányiɛ ɛpǎ ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ kɛfɔ̌ Mandɛm. 30Dɨŋɨ́ ká bɛ, chɔŋ mbɔk bho abhɛn báchí ansɛm nɛ́nɛ mándɔp bǒmbɨ, nɛ abhɛn báchí bǒmbɨ mandɔp ansɛm.”

Yesu adi kɛbhɔ ɛ̌ti bo Yerúsalɛm

(Mt 23.37-39)

31Ndǔ nkúbhɛ́ mpok ɛyɔ, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bárɔk bágháti Yesu bɛ, “Fǎ fá dɔk ɛbhak ɛ́chák. Mfɔ Hɛ́rɔd ǎyàŋ bɛ́way wɔ!” 32Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ghatí Hɛ́rɔd ɛsɔp ɛyɔ bɛ, ‘Chɔŋ ndɔk ambɨ bɛ́bok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ nɛ mbú bho ɛchɔŋ nɛ mbúrɛ́, nɛ ɛ́gháká nɔkɔ manywɔp arat, nnaŋa bɛtɨk ɛbha. 33Yɛ̌ndu ɛ́chí nɔ́, mbɔŋ bɛrɔŋ Yerúsalɛm. Nchí kɔ ɛchɔŋ nɛ mbúrɛ́ nɛ ɛ́ghaka nɔkɔ ndǔ nywɔp ɛnɛn nɛjwi arat ńgaka arɛ́. Amɛm Yerúsalɛm kɛ báway nɔkɔ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.’ 34Yesu akók arɛm bɛ, Eé Yerúsalɛm, bǒ Yerusalɛm! Bě bo bǎwày barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm, mǎntɛmti nɔkɔ nɛ batay ndu bɛ́wáy bo Mandɛm átó bɛ mángátí bhe Ɛyɔŋ ɛyi. Ndǔ bɛyǎ mpok, njáŋ bɛsɔt be mfyɛ́ amʉɛt bɛ́ mǎmbak nɛ mɛ mbɔ bɔ̌nkɔk abhɛn nnɔ nkɔk ákútí nɛbhʉɛt amɔt nɛ bɛbhap ɛbhi, kɛ bǎpú ka bɛ nkʉ nɔ! 35Nɛ nɛ́nɛ, chɔŋ Mandɛm amfɛrɛ ntí ndǔ ɛkɛt ɛyɛka, ɛ́ndɔp ɛnyu ɛyɔ. Nchí ghati bhe bɛ, bǎpú pɛrɛ ghɔ́ chɔŋ mɛ́, kpátɛ mpok anɛ bǎrɛ̀m chɔŋ bɛ ‘Sɛ́mbɨ́tí mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Mandɛm Acha.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index