Search form

Lúkas 13:1

Tɨ́k ká nsɛm ndǔ bɛbʉ́

1Nkúbhɛ́ mpok yɔ, mbɔk bho abhɛn bachi arɛ́, bátɛ́mɛ Yesu ɛ̌ti bo Galili abhɛn Páílet akʉ baway mpok báchyɛ̀ akap ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index