Search form

Lúkas 13:10

Yesu abú ngɔrɛ́ anɛ ábhɛ́ntí ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt

10Ɛwak nɛywɛ̌mʉɛt bo Israɛl, Yesu áre tɔŋ bo amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index