Search form

Lúkas 13:11

11Ngɔrɛ́ amɔt abhak arɛ́ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́kʉ́ yi ápɛ́nɛ́ ndǔ mamiɛ́ nɛku-nɛ-arat, yí kɛpɛrɛ kway bɛkɔ chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index