Search form

Lúkas 13:13

13Atɔk yi nɛ amɔ. Tɛ́mte wu, anyabhɛ mmʉɛt téé, abho bɛbɨti Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index