Search form

Lúkas 13:14

14Mǔnti ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu akʉ mɔ́ngɔrɛ́ wu ataŋ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnap, abé ntɨ, abho bɛrɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ ntá bo abhɛn bachi arɛ bɛ, “Sɛ́bhɔŋ manywɔp átándat ndǔ bɛ́kʉ bɛtɨk. Mmu ámbɔ́ŋ nɛme, ántwɔ́ chí amɛm manywɔp ayɔ bɛ mámbú yi. Ɛ́kɛ́pɛrɛ bhak chi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index