Search form

Lúkas 13:15

15Yesu Acha akɛmɛ yɛ yi bɛ, “Bě bǒ bɛtabha! Ntɨkɨ mmǔ ywɛka ápú kaŋari yɛ chí mpɔŋ yi, yɛ̌ chi mpɔŋɔ batu yi ándɔ́k anchyɛ yɔ́ manyiɛp ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index