Search form

Lúkas 13:16

16Ná nɛ ngɔrɛ́ nɛ, mmɔ́ Ábraham anɛ Satan ágwɔ́rɛ́ ndǔ mamiɛ́ nɛku nɛ arat. Ɛ́chí ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ bɛfɛrɛ yi ndǔ ɛsɔŋɔri ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index