Search form

Lúkas 13:17

17Nɛrɛm Yesu árɛ́mɛ́ nɔ, ntíánwɔ́p akɛm bǒmpap abhi mankɛm. Kɛ bɛyǎ bo bábhɔ́ŋ maŋák bɛ yi ǎkʉ̀ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bhɔ mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index