Search form

Lúkas 13:18

Yesu atɛ́m nɛkǎy sɛpɛm mɔ́nɔk anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ mɔ́stat

(Mt 13.31; Mk 4.30-32)

18Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu arɛm yɛ bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm kɛ́chí mbɔ yi? Chɔŋ njɛnti kɔ nɛ yí?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index