Search form

Lúkas 13:19

19Kɛfɔ Mandɛm fá amɨk kɛ́chi mbɔ mɔ́sɛpɛm anɛ ɛ́nɔk ɛnɛ́ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́stat, anɛ bápɨ́ amɛm nkɨ, sɛ́chák, sɛ́gó, sɛ́rɔ́p ɛnɔk ɛnɛ kɛnɛn kɛ́twɔ̀ kɛ́nte manyay ndǔ batáp ayi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index