Search form

Lúkas 13:2

2Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎkáysí bɛ bo Galili bhɔ bákʉ́ nyaka bɛbʉ́ bacha bǒ ɛtɔk Gálili bachak kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index