Search form

Lúkas 13:21

21Kɛchi mbɔ yís anɛ ngɔrɛ́ ásɔ́rɛ́ achɛm nɛ nchán fláwa ɛ́rát. Mandu yís wu akʉ fláwa nkɛm amwɔt, kpát ajwi amɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi achi arɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index