Search form

Lúkas 13:22

Mbi mábhɛ́rí kɛ achi mbǐ nɛpɛ́m

(Mt 7.13, 14, 21-23)

22Ɛnɛ́ Yesu árɔ̀ŋ Yerúsalɛm, are te ndǔ bɛtɔk bɛgho nɛ bɔ̌bɛtɔk antɔŋ nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index