Search form

Lúkas 13:23

23Mmǔ amɔt abhɛp yi bɛ, “Acha, chɔŋ Mandɛm ampɛmɛ chi bǎru bho?” Yesu arɛm ntá yap bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index