Search form

Lúkas 13:24

24“Nu ka bɛ́fʉɛ́t ndǔ nyǔbhá anɛ áchí mábhɛ́rí. Nchí ghati bhe bɛ bɛyǎ bho báyàŋ chɔŋ bɛfʉɛt manchwe kɛ bápú bhɔŋ mbi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index